شھیدی که مزارش بوے عطر میدهد

مادر شهید احمد پلارک ۴ مورد از کار های فرزندش را دلیل این معجزه میداند….
#شهید_احمد_پلارک 

#یادش_باصلوات

موضوعات: شهید  لینک ثابت